ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก


 • รายได้ต่อเดือน: ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
 • อัตราต่อปี: 5-12%
 • อายุ: 20-70 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: ไม่เกิน 36 เดือน

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก – สินเชื่อเงินกู้ 50,000 บาทจากธนาคารออมสิน 2565

ธนาคารออมสิน เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถสมัครและลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องไปที่ธนาคาร ซึ่งลงทะเบียนฐานรากออมสินสามารถกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากและลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเสริมพลังฐานรากรอบสองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
 • ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
 • เป็นสินเชื่อที่ปลอดชำระเงินต้นละดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก 
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้สูงสุด 36 เดือน

โดยผู้ที่ต้องการทราบว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกี่วันอนุมัติ ทางธนาคารออมสินได้ให้คำแนะนำในเรื่องนี้ไว้ว่า ผู้ที่ลงทะเบียนเสริมพลังฐานรากออมสิน ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

โดยสามารถสรุปได้ว่า เมื่อลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และสินเชื่อของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว ทางธนาคารจะแจ้งผลผ่านแอพพลิเคชั่นและ SMS เพื่อยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในขั้นตอนต่อไป

 

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 

ผู้ที่สนใจต้องการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับผู้กู้ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 2. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 4. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 5. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 6. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสิน หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ตรงตามคุณสมบัติและเงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้

ตรวจสอบแหล่งทางการเงิน

 • รายได้ต่อเดือน: 15000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ร้อยละ 9.99-25 ต่อปี
 • อายุ: 20-60 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: สูงสุด 60 เดือน
 • รายได้ต่อเดือน: 30000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
 • อายุ: 20-60 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด
 • รายได้ต่อเดือน: 10000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ไม่เกินร้อยละ 7.5-25 ต่อปี
 • อายุ: 20-60 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด